Projecten (voorbeelden)

1. GeoICT-consultancy bij waterleidingbedrijf.

 • Ontwikkelen GIS-visie t.b.v. sector Drinkwater en bedrijfsbrede toepassingen.
  Visie, ambitie, architectuur en roadmap voor komende 3 jaar.
 • KLIC-WIN: advies over aanpak.

2. GeoICT-consultancy bij gemeente.

 • Ontwikkelen GIS-visie voor gemeente van ca 100.000 inwoners.
 • Veel aandacht voor positie en meerwaarde van GIS t.b.v. de diverse gemeentelijke taken.
 • O.b.v. interviews met stakeholders, klankbordsessies en Stuurgroep-bijeenkomsten.

3. IT Management Consultancy bij kinderrechtenorganisatie.

 • Scan van ICT-situatie.
 • Managementadvies t.a.v. aanpak knelpunten.

4. GeoICT-consultancy bij natuurbeheerorganisatie.

 • Ontwikkelen GIS-visie.
 • Ontwerpen GeoICT-architectuur.
 • Roadmap voor komende 3-5 jaar.

5. Projectmanagement en GIS-consultancy bij waterleidingbedrijf.

 • Advies in GIS-platform.
 • Afstemming GIS-projectenportfolio.
 • Projectleiding ontwerp en implementatie webviewer (m.b.v. Open Source).
 • Projectleiding en advies ontwikkeling geo-informatiearchitectuur.
 • GeoICT-scan en advies bij partner-waterleidingbedrijf in Tanzania.
 • Gap-analyse van systemen.

6. Projectmanagement implementatie WION bij 2 waterleidingbedrijven.

 • Onderzoek van de impact van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) op processen, systemen en data van het bedrijf.
 • Alignment juridische, procesmatige, organisatorische en ICT-aspecten.
 • Projectmanagement bij de implementatie van de WION bij 2 waterleiding-bedrijven die als eersten in Nederland operationeel werden.

7. GeoICT-scan bij een monster-, analyse- en kennisbedijf in de agrarische sector.

 • Scan van de implementatie van GeoICT binnen dit bedrijf.
 • Aandacht onder andere voor de aansluiting op precisielandbouw.
 • SWOT-analyse, vaststellen verbetermogelijkheden.
 • Advies over de koers in de verdere ontwikkeling.

8. Projectmanagement bij migratie van legacy-systemen van district- naar centrale assetsystemen van een energiebedrijf (top 3).

 • Migratie van gasnet van Microstation/Instap naar Maximo en Smallworld GIS systeem.
 • Dataconversie uitbesteed aan partner in Hongarije.
 • Veel aandacht voor kwaliteits- en projectbeheersingsmethodiek (Prince2).

9. Projectmanagement bij Vernieuwing Leidingeninformatiesysteem bij waterleidingbedrijf. Tevens consultancy met betrekking tot bedrijfsbrede ontwikkeling van het GIS.

 • Als projectmanager en GeoICT-consultant verantwoordelijk voor de uitbouw van een leidingenregistratiesysteem tot een leidingeninformatiesysteem (LIS).
 • Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van het LIS als tool voor Asset Management.
 • Projectmanagement op basis van Prince2.
 • Daarnaast en nauw samenhangend daarmee: 1) adviseren met betrekking tot de bedrijfsbrede inzet van GeoICT (opstellen strategische visie en GeoICT-architectuur).
 • Omgeving: Smallworld GIS, ArcGIS, Autocad, Oracle Spatial.

10. GeoICT-advies bij railinfrabeheerder.

 • Onderzoeken mogelijkheden en verbeteringen in het GIS-domein ter optimalisering van de bedrijfsprocessen en de KPI's.
 • Opstellen Beleidsvisie GIS en geo-informatie, vooral gericht op ondersteuning Asset Management.1. Marktconformiteitsonderzoek voor landelijk samenwerkingsverband.
 • Als IT Management Consultant benchmarking-/marktconformiteits-onderzoek verricht naar de diensten geleverd voor het beheer van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN).
 • Het opstellen van een referentie-bedrijfsmodel maakte onderdeel uit van de opdracht.

11. Geoinformatiearchitect bij een grote overheidsdienst.

 • Geo-intensieve rijksoverheidsdienst.
 • Bepalen huidige en toekomstige positie en rol van de geoinformatievoorziening in de werkprocessen van deze dienst.
 • Ontwerpen geoinformatie-architectuur.
 • Nadruk op alignement van bedrijfsprocessen en de inzet van geoinformatie.
 • Definiëren stappen om dit te realiseren.

12. Adviseur m.b.t. de organisatie van de afdeling Informatiemanagement bij een grote gemeente.

 • Advies over de inrichting van de procescluster Informatiebeheer en -distributie.
 • Integratie van processen m.b.t. bedrijfsinformatie, documentaire en geografische informatie.
 • Advies over de invulling van de rol van Informatiemakelaar.

13. Consultancy m.b.t. het bedrijfsmiddelen-informatiesysteem (BMIS) bij een energiebedrijf.

 • Onderzoek benodigde ontwikkelingsrichting van het BMIS in verband met de nieuwe vragen en uitdagingen die op dit regionale energiebedrijf afkomen.
 • Alignment van de technische en financiële afdelingen t.a.v. de informatievoorziening en systemen voor het beheer van de vaste activa (asset management).
 • Systeem gebaseerd op Intergraph FRAMME en Microstation.

14. Adviseur en later projectleider bij implementatie netwerkadministratie.

 • Implementatie nieuwe netwerkadministratie in een Telecom-bedrijf.
 • Informatiesysteem bevat alle internationale telecom-verbindingen van dit bedrijf, fysiek en logisch.
 • Systeem gebaseerd op GE Smallworld GIS.

15. Projectmanager voor de implementatie van een systeem voor planning en control van uren bij een software huis.

 • Als vierde projectmanager afronden van een project en borgen beheer
 • Inbedden systeem in organisatie, uitregelen en cummuniceren van procedures.
 • Systeem waarmee 200 projectleiders hun projecten plannen en waarop 1800 medewerkers tijdschrijven.

16. Interim hoofd Automatisering bij een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

 • Opdracht tijdens turbulent fusietraject van 3 organisaties
 • Leiding geven aan de IT-afdeling van de grootste van de drie organisaties (afdeling van 4 medewerkers).
 • Adviseren over inrichting IT-afdeling nieuwe organisatie.
 • Uitbouwen en invoeren van projectensysteem bij 2 fusie-partners.
 • Aansturen extern softwarehuis.
 • In dat kader ook belast met het verder ontwikkelen en het beheren van een workflow management systeem
 • Omgeving: Windows NT, W95, Ingress en Ultimus (t.b.v. workflow).

17. Projectmanager Millenniumproject bij incassobedrijf van een bank.

 • Zorgdragen voor de millennium-bestendigheid van de incasso-systemen, w.o. migratietraject incassosysteem.
 • Complexe organisatie, sterk in beweging.
 • Omgeving: AS400 en Windows 3.11, WNT, MUMPS en Caché.

18. Projectmanagement fixed date project voor de vernieuwbouw van een incassosysteem bij een telecombedrijf

 • Leiding over team bestaande uit 21 medewerkers: functioneel ontwerpers, technisch ontwerpers / programmeurs, systeemtesters, adviseurs, technisch beheerder en een documentalist annex 'vliegende keep'.
 • Crisismanagement ten gevolge van wegvallen teamleden op sleutelposities (w.o. techisch projectleider).
 • Omvang werkzaamheden: 30.000 u in anderhalf jaar.
 • Computer Assisted Testing (CAST)
 • Omgeving: Pacbase (COBOL-generator), IBM-mainframe.

19. Projectleider voor de ontwikkeling en invoering van een leidingeninformatiesysteem bij een waterleidingbedrijf.

 • Als projectadviseur annex projectleider gecoacht en leiding gegeven aan het voortraject, de informatieanalyse, het ontwerp, de bouw en de invoering van het leidingeninformatiesysteem (LIS) voor een waterleidingbedrijf.
 • Meerjarig project dat gefaseerd is aangepakt volgens een groeimodel. Iedere fase is geëvalueerd en op basis daarvan is het lange-termijnplan wanneer nodig bijgesteld.
 • Toepassing van 'Rapid Application Development' en 'Time Boxing'.
 • Omgeving: geografische informatiesystemen (GIS), object-georiënteerde programmeertools Smallworld, VMS, Windows NT.

20. IT Management consultancy bij de beleids- en produktontwikkeling van een overheidsbedrijf.

 • Recent verzelfstandigd, sterk IT-gericht rijksoverheidsbedrijf.
 • Opstellen van een beleidsplan voor het verder ontwikkelen en het in de markt positioneren van hun belangrijkste produkten (IT-produkten).
 • Analyse produkten en markt, SWOT-analyse, opstellen strategieplan en opstellen operationaliseringsplan.
 • Werkwijze: workshops met directeuren en managers van het bedrijf op basis van discussiestukken.

... En nog vele andere projecten bij nuts-, energie- en telecombedrijven, de rijks- en lokale overheid en financiële instellingen.